Kontrakt číslo 1700000016

(Závierkový list Komoditnej burzy Bratislava)
zo dňa 20.10.2017 15:36:02

uzavretý v zmysle § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v elektoronickom systéme Komoditnej burzy Bratislava
v sekcii Minerály, a uzavretý v zmysle burzových pravidiel Komoditnej burzy Bratislava, vrátane pravidiel obchodovania systému MON.

Článok 1.
Zmluvné strany
Člen burzy:

Company:Monexy s.r.o.
Street:Špitalska 53
ZIP:811 01
City:BRATISLAVA
State:SLOVENSKO
ID in Chamber of commerce:47034467
VAT identifier:SK2023722481
Phone:+421 901 779 115

ďalej ako predávajúci

Člen burzy:

Company:Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Street:Majerská cesta 94
ZIP:97496
City:Banská Bystrica
State:Slovensko
ID in Chamber of commerce:36836567
VAT identifier:SK2022451189
Email:burza@bbrsc.sk
Phone:0918543236

ďalej ako kupujúci

Článok 2.
Výklad pojmov v kontrakte.
Komoditná burza Bratislava, a.s.
Tovarová burza  zriadená Zákonom o komoditných burzách 92/2008 Zb, ako prevádzkovateľ regulovaného trhu s komoditami, ďalej len Burza, alebo KBB.
Predávajúci:
člen burzy, ak obchoduje na vlastný účet, alebo jeho zazmluvnený klient, ktorý plní kontrakt na vlastný účet, ak je uvedený v tomto kontrakte.
Kupujúci:
člen burzy, ak obchoduje na vlastný účet, alebo jeho zazmluvnený klient, ktorý plní kontrakt na vlastný účet, ak je uvedený v tomto kontrakte.
Zúčtovacie stredisko burzy
samostatný právny subjekt, ktorý v súlade s burzovými pravidlami zúčtováva všetky burzové finančné operácie. Z dôvodu ochrany zdrojov nevykonáva žiadne iné podnikateľské aktivity.
MON
elektronický obchodný systém na termínované reálne dodávky tovarov v jednotlivom mesiaci, ďalej len systém.
Burzový kontrakt
kontrakt uzatvorený na burze v súlade s burzovými pravidlami v niektorom z obchodných systémov burzy, ktorý uzatvárajú členovia burzy, pričom plnenie kontraktu môže byť na vlastný účet, alebo na účet zazmluvneného klienta, ak zazmluvnený klient je v tomto kontrakte uvedený. Kontrakt sa generuje na základe pokynov brokerov členov burzy v obchodnom systéme automaticky pri zhode ponuky a dopytu.
Kód kontraktu
špeciálny rad písmen a číslic, ktorý presne definuje každý burzový kontrakt.
Centrum správ
je to poštový klient naprogramovaný na prijímanie správ a zadávanie pokynov generovaných obchodným systémom burzy pre brokerov, členov burzy a ich klientov. Každá expedovaná správa je zasielaná systémom aj do mailovej schránky zúčastnených v kontrakte poda nastavenia menu užívateľa.
Procesy systému
naprogramované úkony systému pre brokerov pri plnení kontraktu, delené podľa aktivít zúčastnených strán súvisiacich s plnením kontraktu.
Proces: Kontrakt GS1
správy, úkony, maily súvisiace so vznikom kontraktu v Záručno zúčtovacom systéme 1 (GS – garančný systém). Tento proces plní postupnosť úkonov brokerov a burzy od momentu spárovania ceny v obchodnom systéme, vzniku kontraktu a zasielanie pokynov, oznámení a inštrukcií prostredníctvom Centra správ. Každá správa má názov Kontrakt GS1 s príslušným označením čísla kontraktu.
Proces: Žiadosť o vklad
tento proces je systémom generovaný vždy, keď je potrebné realizovať platbu zo strany zúčastnených strán – záruka, zábezpeka za tovar, doplatok za tovar. Systém generuje symboly platieb, ktoré sú zúčastnené strany dodržiavať, aby bolo možné burzou došlé platby identifikovať robotickym systémom. Správy generované v systéme a zasielané zúčastneným stranám v tomto procese majú názov Žiadosť o vklad s určením objemu finančných prostriedkov.
Proces: Žiadosť o výber
Je to proces generovaný systémom, alebo klientami pri požiadavke na odoslanie zdrojov z burzy, napr. vratná záruka, presun zdrojov na účet klienta.
Proces: Dodávka GS1
v tomto procese je systémom riadený spôsob vzájomnej dohody brokerov o presnom mieste, termíne a objeme dennej dodávky, vrátane množstevného uzatvorenia a možnosti reklamácie. Správy v centre správ majú označenie Denná dodávka s označením čísla generovaným systémom.
Proces Faktúra:
v tomto procese je systémom generovaný vzor faktúry, ktorý je nasledne vystaviteľ (Burza, člen burzy, alebo klient člena burzy) povinný vystaviť, nahrať do systému a originál odoslať prijímateľovi faktúry. V prípade kontraktu GS1 sa proces faktúry spúšťa pri požiadavke na úhradu burzových poplatkov, platbe za tovar, prípadne pri zvýšených prefaktúrovaných bankových nákladoch v prípade odosielania prioritných platieb z burzy.
Moratórium na reklamáciu
je to 24 hodinová lehota počas pracovných dní, keď má kupujúci priestor v systéme na reklamáciu kvality tovaru. Lehota začína plynúť momentom vzájomného odsúhlasenia množstva v systéme. Počas plynutia moratória a v prípade reklamácie sú povinné strany, ktoré majú v držbe tovar zabezpečiť uskladnenie tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, odcudzenie alebo inej strate na objeme a kvalite.
Disponibilné prostriedky
sú to prostriedky člena burzy, alebo jeho klienta, ktoré nie sú už viazané pre platby súvisiace s aktivitami na burze (záruky, zábezpeka za tovar, doplatky za tovar a pod.) Tieto prostriedky sú použiteľné v systéme podľa pokynov člena burzy, alebo jeho klienta podľa jeho ďalších potrieb na základe príkazov – Uhradiť zo zúčtovacieho účtu, alebo Žiadostí o vklad, alebo výber.
Zúčtovací účet
účet člena burzy, alebo jeho klienta, ktorý vidí prihlásený broker v menu Hlavnej stránky KBB – Účty. Tento účet zobrazuje tovary, alebo prostriedky vo vlastníctve člena burzy, alebo jeho klienta vrátane ich disponibility.
Článok 3.
Predmet zmluvy
 1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v tejto zmluve (ďalej len „tovar“) a previesť vlastnícke právo na kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu prostredníctvom zúčtovacieho strediska burzy kúpnu cenu v zmysle a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 2. Táto zmluva predstavuje burzový kontrakt uzavretý medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom podľa Kódu kontraktu (c7acd5836da2cfc16de040d2ad0b8c58) je možné overiť tento kontrakt na internetových stránkach burzy.
 3. V prípade, že kontrakt je uzatváraný v súlade zo Zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 podľa paragrafu 58 ods.1 písm f, par 59, ods. 4, par 59 ods. 5 a ostatných paragrafov uvedeného zákona a zákona o účtovníctve č. 431/2002 v súlade s § 27 ods.3 a 4 o trhovej cene, je tento kontrakt zverejnený dňom vzniku na internetových stránkach burzy.
 4. Záväzok predávajúceho dodať tovar v tomto kontrakte sa bude plniť formou čiastkových denných dodávok, ktoré sú generované v obchodnom systéme na základe úkonov zastupujúcich brokerov vprocese Denná dodávka.
  • Čiastkové denné dodávky sa dohadujú cez informačný systém Burzy. V čiastkovej dennej dodávke sa určí presný termín a miesto dodávky a objem dodávky, ktorý je dodávajúci pripravený dodať v jeden deň a kupujúci v ten istý deň prijať.
  • Čiastkové denné dodávky sa brokermi v systéme dohodnú v termíne najskôr tri dni pred začatím mesiaca dodávky a najneskôr do desiateho dňa v mesiaci dodávky. V prípade ak sa kontakt uzavrie neskôr ako 3 dni pred ukončením dohadovania čiastkových dodávok, čiastkové dodávky sa musia dohodnúť do 3 dní.
  • Ak je kontrakt uzavretý s incoterms FCA, predávajúci má prioritu pri bližšom určení miesta dodávky. Ak je kontrakt uzavretý s incoterms DDP, kupujúci má prioritu pri určení bližšieho miesta dodávky. Miesto dodávky musí byť prístupné z hlavnej komunikácie.
Článok 4.
Špecifikácia kontraktu
 1. Tovarom sa na účely plnenia tejto zmluvy sa rozumie reálny tovar zavedený v sekciach burzy v reálnom množstve, pričom objem kontraktu sa nemusí zhodovať so súčtom dohodnutých denných dodávok brokermi.

  Kontrahovaný tovar:
  Posypová soľ
  Mesiac dodania:
  1/2018
  Množstvo v kontrakte:
  2 125 TNN
  Incoterms a miesto dodávky:
  DDP Banskobystrický kraj

  Kupujúci je povinný odobrať tovar z dopravného prostriedku predávajúceho na mieste určenom kupujúcim.

  Cena za mernú jednotku bez DPH:
  63,74 EUR
  Hodnota kontraktu bez DPH:
  135 447,50 EUR
  Celková cena s DPH:
  162 537,00 EUR
 2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej kvalite. Predávajúci sa zaväzuje, že v čase dodania (prevzatia) tovaru kupujúcemu bude kvalita tovaru dosahovať tieto parametre kvality:

  Parametre tovaru

  ZloženieMin/MaxHodnotaJednotka
  NaCl Min. 98 %
  Sírany Max. 0,90 %
  Nerozpustné látky Max. 1,00 %
  H2O Max. 2,00 %
  Fe Max. 15,00 mg.kg-1
  Pb Max. 1,00 mg.kg-1
  Zn Max. 0,50 mg.kg-1
  Cu Max. 0,50 mg.kg-1
  As Max. 0,10 mg.kg-1
  Cd Max. 0,10 mg.kg-1
  Hg Max. 0,01 mg.kg-1

  Podiel protispekacej prísady ferrokyanid draselný (K 4 Fe(CN) 6 ) je stanovený 10 - 200,00 mg/kg.

  Žiadna dodávka nemôže obsahovať viditeľné prímesy plastov alebo iných baliacich materiálov. Musí byť vhodná na posyp pozemných komunikácií.

  Ďalšie technické parametre ako napríklad granulometria, a vhodnosť použitia pre životné prostredie určí vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (TP 09/2010).

  Predávajúci je povinný dodať tovar vo vyššie uvedenej kvalite na dohodnuté miesto v procese - Denná dodávka. Náklady na naloženie tovaru znáša predávajúci, náklady na vykládku znáša kupujúci, okrem nákladov na vyskladnenie tovaru do síl.


  V prípade, že tovar nebude spĺňať kvalitatívne požiadavky uvedené v tejto zmluve, predávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu za úpravu kvality dodaného tovaru na požadovanú kvalitu podľa tržných cien v čase dodávky stanovených Burzou, ak kupujúci nevyužije svoje právo od zmluvy odstúpiť.

 3. Miesto a termín dodania: Presné miesto čiastkových denných dodávok sa upresní v procesoch obchodného systému MON brokermi s názvom Denná dodávka podľa zverejnených pravidiel v systéme MON.
Článok 5.
Platobné podmienky a kúpna cena.
 1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách a v súlade s burzovými pravidlami pri reakcii na ponuku alebo dopyt zverejnený v obchodnom systéme.
 2. Ku kúpnej cene bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu vzájomne dohodnutej čiastkovej dennej dodávky 3 dni pred termínom odberu na účet zúčtovacieho strediska burzy - zábezpeka na odobranie tovaru.
 4. Predávajúci je povinný vykonať čiastkovú dennú dodávku až po oznámení obchodného systému burzy v centre správ predávajúcemu, že zábezpeka za príslušnú dennú dodávku bola burzou prijatá.
 5. Predávajúci po dodaní tovaru v každej dennej dodávke bez zbytočného odkladu vystaví kupujúcemu faktúru na základe dodacieho listu, ktorý v mieste dodania tovaru kupujúci, alebo jeho zástupca potvrdí.
 6. Dodací list musí obsahovať váhu dodávky, ktorá bola odvážená certifikovanou váhou v mieste dodávky, alebo vo vzájomne dohodnutom mieste váženia.
 7. Doba splatnosti faktúry je dva pracovné dni od momentu, keď sa vzájomne odsúhlasilo dodané množstvo v obchodnom systéme v procese Denná dodávka. Faktúra musí obsahovať informáciu, že bude uhradená prostredníctvom zúčtovacieho strediska Komoditnej burzy Bratislava. Nascanovanú faktúru dodávateľ najprv vloží do systému burzy v procese Faktúra a nasledne originál doručí odberateľovi.
 8. Burza prevedie finančné prostriedky zo zúčtovacieho účtu kupujúceho na zúčtovací účet predávajúceho v systéme burzy do 48 hodín po ukončení 24 hodinového moratória na reklamáciu, ktorá začína v momente vzájomného potvrdenia množstva dodávky kupujúcim aj predávajúcim.
  Burza disponibilné prostriedky zo zúčtovacieho účtu predávajúceho odošle klientovi podľa požadovaných pokynov, alebo na základe Žiadosti o výber.
Článok 6.
Práva a povinnosti kupujúceho.
 1. Zúčastnené strany v tomto kontrakte sú povinné dodržiavať Zákon o komoditných burzách č. 92/2008 Zb, Burzové pravidlá a cenník burzy.
 2. Kupujúci má povinnosť zaplatiť za každú čiastkovú dennú dodávku 3 dni pred termínom dodávky (zábezpeka na odobranie tovaru) a prostredníctvom svojho brokera zadávať do systému burzy pokyny na realizovanie procesov plnenia kontraktu, dodávok, platieb a fakturácie.
 3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania čiastkovej dodávky potvrdením v dodacom liste a nasledne zavedením presného množstva prevzatého tovaru v systéme v procese Denná dodávka.
 4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom odobratia čiastkovej dennej dodávky.
 5. Kupujúci má povinnosť odobrať tovar ak nie sú evidentné kvalitatívne rozdiely medzi deklarovanou a reálnou kvalitou čiastkovej dennej dodávky.
 6. Kupujúci má právo kontroly tovaru a jeho kvality pri čiastkovej dennej dodávke s tým, že v prípade nezhody deklarovanej a zistenej kvality má právo tovar neprevzať. Ak tovar s inou kvalitou prevezme, cena čiastkovej dodávky bude znížená o tržnú cenu v rozdiele reálnej a deklarovanej kvality zverejnenou Burzou.
 7. Kupujúci má povinnosť odobrať vzorky spoločne so zástupcom dodávateľa pri každej čiastkovej dennej dodávke, t.j. z každého dopravného prostriedku. Vzorky je povinný spoločne s predávajúcim zapečatiť a podpísať podľa pokynov systému v procese Denná dodávka. Jednu vzorku si nechá kupujúci, jednu vzorku si nechá predávajúci, a jedna vzorka pre burzu sa uskladní v preberajúcom, alebo naskladňujúcom sklade, alebo ju predávajúci doručí burze.
 8. Kupujúci po dodávke môže vykonať kontrolu kvality dodaného tovaru. Ak sa kvalita dodaného tovaru nezhoduje s deklarovanou kvalitou, kupujúci má právo počas Moratória na reklamáciu v dĺžke 24 hodín – jeden pracovný deň po dodávke podať reklamáciu prevzatého tovaru.
Článok 7.
Práva a povinnosti predávajúceho.
 1. Zúčastnené strany v tomto kontrakte sú povinné dodržiavať Zákon o komoditných burzách č. 92/2008 Zb, Burzové pravidlá a cenník burzy.
 2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar za podmienok určených v tejto zmluve a prostredníctvom svojho brokera zadávať do systému burzy pokyny na realizovanie procesov plnenia kontraktu, dodávok, platieb a fakturácie.
 3. Predávajúci má povinnosť odobrať vzorky spoločne so zástupcom kupujúceho pri každej čiastkovej dennej dodávke, t.j. z každého dopravného prostriedku. Vzorky je povinný spoločne s kupujúcim zapečatiť a podpísať podľa pokynov systému v procese Denná dodávka. Jednu vzorku si nechá kupujúci, jednu vzorku si nechá predávajúci, a jedna vzorka pre burzu sa uskladní v preberajúcom, alebo naskladňujúcom sklade, alebo ju predávajúci doručí burze.
 4. Všetky vystavené faktúry na základe tejto zmluvy je predávajúci povinný zaslať v elektronickej podobe aj Burze prostredníctvom procesu Faktúra.
Článok 8.
Práva a povinnosti burzy.
 1. Burza, ktorá je zriadená v súlade so zákonom o Komoditných burzách č. 92/2008 Zb., ako prevádzkovateľ regulovaného trhu s komoditami, je povinná prevádzkovať obchodný informačný systém umožňujúci sledovanie stavu plnenia tejto zmluvy. Burza má právo na odstávku informačného systému z dôvodov aktualizácie softwaru, výpadku serverov, alebo iných skutočností. Burza však musí zabezpečiť plynulú činnosť procesov počas odstávky alebo výpadku.
 2. Burza je povinná zaevidovať prichádzajúce finančné prevody od kupujúceho podľa tejto zmluvy do 1 pracovného dňa od ich prijatia na zúčtovací bankový účet.
 3. Burza má nárok na burzový poplatok od kupujúceho člena burzy, alebo jeho klienta vo výške 0,5% z kontraktu. Burzový poplatok je splatný 14 dní od vzniku platnosti tejto zmluvy.
 4. Burza má nárok na burzový poplatok od predávajúceho člena burzy, alebo jeho klienta vo výške 0,5% z hodnoty kontraktu. Burzový poplatok je splatný  14 dní od vzniku platnosti tejto zmluvy.
Článok 9.
Vratné záruky za plnenie kontraktu a zmluvná pokuta.
 1. Kupujúci aj predávajúci sú povinní zložiť záruky za plnenie tejto zmluvy na zúčtovací účet burzy vo výške 2% z hodnoty kontraktu, t. j. po 2 708,95 EUR do 24 hodín od vzniku kontraktu. Tieto záruky nespadajú pod režim DPH a sú v systéme generované v správe  Žiadosť o vklad s uvedením dôvodu vkladu
 2. Záruky sú majetkom predávajúceho a kupujúceho a budú disponibilné pre obidve strany po úspešnom splnení kontraktu.
 3. Počas realizácie kontraktu a jeho finálneho vysporiadania je záruka blokovaná burzou.
 4. V prípade že kontrakt zlyhá vinou hociktorej zo zúčastnených strán, zložená záruka prepadá v prospech burzy a na 50% jej hodnoty prepadnutej záruky má nárok poškodená strana.
 5. V prípade že čiastková denná dodávka zlyhá vinou ktorej koľvek strany, je vinná strana povinná uhradiť burze Zmluvnú pokutu vo výške hodnoty čiastkovej dennej dodávky.
 6. V prípade že čiastkové denné dodávky nebudú dohodnuté vinou hociktorej zo zúčastnených strán, je vinná strana povinná uhradiť burze zmluvnú pokutu vo výške hodnoty tohto kontraktu, ktorá je 135 447,50 EUR.
Článok 10
Incoterms, reklamácia a záverečné ustanovenia.
 1. Incoterms - nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania tovaru.
  Jednotková cena podľa Incoterms je uvedená v špecifikácii tohto kontraktu.
 2. V prípade reklamácie dodaného tovaru kupujúcim, na náklady kupujúceho kvalitu odobratých vzoriek posúdi nestranný orgán - SGS Slovakia spol. s r.o.. Na základe jeho rozboru burza rozhodne, ktorá strana pochybila a jej stanovisko je záväzné. Ak burza posúdi, že predávajúci nedodal tovar v deklarovanej kvalite, náklady burzy vzniknuté s kontrolou vzoriek znáša predávajúci. Ak burza posúdi, že tovar je v súlade s predpokladanou kvalitou, náklady burzy vzniknuté s kontrolou vzoriek znáša kupujúci.
 3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia burzovými pravidlami burzy, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom Burzy a za podmienok stanovených burzou tak, aby nebol narušený transparentný burzový obchod a aby nebola poškodená ktorákoľvek zo zúčastnených strán.
 5. Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzájomné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou. V prípade, ak takáto dohoda nie je možná, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na Burzovú disciplinárnu komisiu. V prípade ak zmier nie je dohodnutý, musí sa poškodená strana obrátiť na Burzový rozhodcovský súd.
 7. Zmluvné strany sú s formou tejto zmluvy oboznámení tak, že vzor tejto zmluvy je zverejnený na stránkach KBB v menu Dokumenty.
  Zmluvným stranám sú jej ustanovenia jasné a zrozumiteľné, vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu prostredníctvom svojho brokera v elektronickom systéme burzy túto zmluvu uzatvoriť.
 8. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy.
 9. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej úplného zverejnenia v informačnom systéme burzy v menu príslušnej obchodnej sekcie Prehľad trhu – prehľad kontraktov.

V Bratislave, dňa 20.10.2017

 

Ing. Pavol Scholtz
predseda burzovej komory
Komoditná burza Bratislava, a. s.